۱۳۹۶/کاج
هنگامی که سنگ مزارها را به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه میکردم، توجه ام به درختان کاج در اکثر قبرستان ها و حجم زیاد میوه های کاجی که روی زمین افتاده بود، جلب شد. همچنین تصاویر متفاوتی از درختان کاج را روی بسیاری از سنگ قبرها یافتم. کاج هم با مفهوم زندگی و هم مرگ در ارتباط بود. به نظرم میوه های کاج افتاده روی زمین قطعات پراکنده و فراموش شده ای از زندگی بودند که مرگ را نیز به یاد می آورد. با جمع آوری و استفاده از آنها (بیش از 16000 میوه) تلاش کردم فضایی را بسازم که شکوه و نظم حیات را از طریق ماده مرده به مخاطب یادآوری کند