میترا ســلطانى هنرمند بینارشته اى، متولد 1367 -چهارمحال و بختیارى است و اکنون در تهران کار و زندگى میکند. او به رابطه ى میان ادبیات، فرهنگ و زندگى روزمره علاقمند اســت و موادى را به کار مى گیرد که تاریخ و هویت فرهنگ را منعکس میکنند. آثار او با بررســى شــیوه هاى هنر و ادبیات بومى فرهنگ های گوناگون ایرانی به دنبال تجربیات جدیدى از برخورد با مواد و مفهوم است. او مدرك کارشناســى خود را در رشــته نقاشى از دانشگاه شاهد تهران و کارشناسى ارشد گرافیک را از دانشــگاه هنر تهران دریافت کرده اســت. علاوه بر سه نمایشگاه انفرادى، تاکنون در بیش از 30 نمایشگاه گروهى شــرکت کرده و پرژه هاى متعددى را در طبیعت و فضاهاى عمومى اجرا کرده است.

نمایشگاه های انفرادی:

"نمایش شفافیت" 1399 پلتفرم سه

 "درستایش زوال"1397 گالرى فرمانفرما

 "حنابندان"1387 خانه هنرمندان ایران

 

 

منتخبى از نمایشگاه هاى گروهى:

1401- حضور در رزیدنسی "استودیو است" -یزد

1401- بی چهره- به انتخاب: امیر نصری- موسسه  فرش فیلم- تهران

1041- بخشی از اثر- به انتخاب: ماهور طوسی- گالری نوان- تهران

1400- کاغذ میدان مکاشفه- به انتخاب: بهرنگ صمدزادگان- گالری باوان- تهران

1400 -منتخب چهارمین جایزه هنر معاصر ویســتا- تهران

1400 -پترنیتکچر2 ،فرهنگسراى نیاوران- تهران

1399 - نمایشــگاه آنلاین ویدئو، هنرمندسراى هورشید- اصفهان

 1399 -دومین رویداد ویدئوآرت شغال، گالرى هاگ- تهران

 1398 -جشنواره بین المللى هنرمحیطى- چابهار

 1398 -جشنواره هنر شهرى بهارستان- تهران

 1397 -جشنواره هنر شهرى بهارستان- تهران

 1395 -نمایشــگاه گروهى هنرمحیطى، سانفرانسیسکو- آمریکا

 1395 -جشنواره هنر شهرى- درختستان

 1394 -نمایشگاه ماهى و مرجان- فرهنگسراى نیاوران

 1394 -نمایشگاه تابلوهاى کوچک گالرى آریا

 1393 -نمایشــگاه زمین و زمان- خانه هنرمندان ایران

 1392 -جشنواره هنرمحیطى تهران- پارك لاله

 1391 -اجراى پرفورمنس در نمایشــگاه گروهى، گالرى شیلا- تهران

 1391 -نمایشــگاه گروهى فراتر از فضاهاى محدود، مرکز بین المللى یاتو- کره جنوبى

 1391 -جشنواره نقاشى دامونفر، پردیس ملت- تهران

 1390 -هشتمین بینال نقاشى تهران

 1390 -نمایشــگاه هنرمندان محیطى ایران، موزه هنرهاى معاصر اصفهان

 1389 -ســى و یکمین جشنواره هنرمحیطى- جزیره هرمز

 1388 -جشنواره هنر معاصر دانشگاه شوشتر

 1388 -نمایشــگاه گروهى بهشت در خیابان شانزدهم، گالرى لاله- تهران

 1388 -اولین جشــنواره هنرهاى تجسمى دانشجویان، موزه امام على- تهران

 1387 -بیســت و پنجمین جشنواره هنر محیطى، جزیره هرمز

 1387 -جشنواره هنر جوان، تهران

 1387 -بیســت و دومین جشنواره هنر محیطى، حسن آباد- اصفهان

 1387 -ســومین جشنواره طراحى معاصر ایران، موزه امام على- تهران

 1386 -نمایشگاه زبان نو، هنر نو- گارى لاله

 1386 -نوزدهمین جشــنواره هنر محیطى، باغ بهادران- اصفهان

 1386 -شــانزدهمین جشنواره هنرمحیطى، دانشگاه مارلیک- گیلان

 1385 -دومین جشــنواره طراحى معاصر ایران، موزه امام على- تهران