نمایش شفافیت، استعاره‌ی اشیا و معنا
27 July 2021

درباره‌ی پروژه «نمایش شفافیت» میترا سلطانی در پلتفرم سه
امید قجریان

گفت: معرفت عبارت است از دیدنِ اشیا و هلاک همه در معنی.
حسینِ منصور (حلاج)

بیرون کشیدن دلالتی از سنگ به همان دشواریِ تراشیدن و بیرون آوردنِ شمایلی از درونِ این ماده‌ی سخت است؛ چرا که سنگ نشانه‌ی استواری و ماندگاری در مراودات فرهنگ‌ها و نمادی از جادوانگی و اقتدار است؛ سنگ نماد وزن، پابرجایی، نامیرایی و حضورِ متراکم در هستی است؛ غایتِ بودن و ماندنِ در جهان و برسازنده‌ی معنای استحکام و تداوم. امری به غایت حاضر، که میل به جادوانگی انسان از پسِ گذشتنِ هستی را در نمادِ پس از مرگش می‌سازد. سنگ گور دلالتی بر این میل تاریخی است؛ نشانی بر جای مانده از تن که دچارِ نیستی در مُغاک خاک و زوال می‌گردد.
سنگ اما جهانی خاموش دارد که واجدِ آشکارگی پنهان و به همان مَرتبت دشوار در خود است و بی‌دلیل هم نیست که بیرون کشیدنِ وجهی معنایی از دلِ سنگ، نشان از گلاویزی با زمانِ مهر شده در آن دارد؛ امری به غایت پنهان که تا محدوده‌ای ناممکن پیش می‌رود؛ وضعیتی دشوار که همزمان مفهومی غیر ممکن و دست نیافتی را تَحکُّم می‌کند.

ادامه را در پشت بام بخوانید …

Leave a Reply

Your email address will not be published.